نسخه آزمایشی

قله کلرز

قله کلرز

اطلاعات گردشگری :کوه کلرز در18کیلومتری شمال غرب گرمسار و25 کیلومتری شرق ایوانکی قراردارد.این کوه برروی رشته کوه های منفرد منطقه قراردارد که به سمت جنوب وبه صورت یک قله تقریباً منفرد نمود دارد . با پس روی دریا دراواخر دوره ائوسن که خشکی زایی دوره الیگوسن ومیوسن وآغاز بالا آمدن البرز است تشکیل کلرز احتمالا از این دوره آغاز شده است . سازند کرج که شامل شیل ، ماسه سنگ وتوف های سبز است مربوط به ائوسن وهمچنین کنگلومرا در منطقه دیده می شود . گیاهان منطقه را انواع چشم و سالسولا ، خارشتر ، اشنان ودرختچه های گز تشکیل می دهد .از جانوران مهم منطقه می توان به گرگ ، روباه، شغال ، میش ، قوچ وبز اشاره کرد . کوه کلرز همان گونه که ذکر شد برروی یک رشته کوه شمال غربی – جنوب شرقی قرارداشته وبه سمت جنوب امتداد دارد . ارتفاع آن 2231 متر از سطوح دریاست و فاقد هرگونه چشمه درخود است . از 3مسیر جنوبی ، غربی وشرقی می توان به قله صعود کرد . عمومی ترین مسیر صعود این قله مسیر جنوبی است . برای دسترسی به این مسیر می توانید از جاده گرمسار به تهران حدود 18کیلومتر را پیمود از آن جاده ای خاکی که به سمت شمال می رود منشعب می شود .

 

قله کلرز

نظرات

🔄