نسخه آزمایشی

قلعه سفید اشکنان

قلعه سفید اشکنان

اين قلعه تاريخي که از جمله آثار دوره قاجاريه به شمار مي آيد از آثار رئيس علي خان اشکناني فرزند رئيس محمد تقي، حاکم منطقه اشکنان ميباشد گويا ايـن قلعه در حـوالـي سال 1217 شمسي بنـا شده است. ساخت اين قلـعه در اواخر دوره قاجاريـه صورت گرفـته و در دوره پهلوي هم همچنـان آبـاد بـوده است.(طول و عرض هر ضلع قلعه 65×90 متر و حداکثر ارتفاع آن 5متر است.ضلع شمالي 90 و ضلع شرقي و غربي هر کدام 65 متر ) خندقي دور تا دور اين قلعه را فـرا گرفته که در امتـداد ديـوار دور قلـعـه گسترش يافتـه و عرض آن 4 متر و عمق فعلي آن 3 متر مي باشد. ديوارهـا از خشت ساخـته شده و در برخي جاها از سنگ نيز استفاده شده است. ورودي قلعه درضلع جنـوب غربي حصـار قرار دارد. دو برج در گوشه جنوب غربي و شمال شرقي قلعه هنوز تقريبا سالم مانده است و سه قوس متداخل اين برج ها را شکل داده اند. اتاقهاي متعددي در اطراف حياط چهار گـوش قلعـه وجود داشته که امروزه اکثر آن ها به صورت آوارهايي ريخته و متلاشي شده اند.پوشش اين ديوارها از گچ بوده است.وجود طاقچه هاي متعدد در ديـوار هاي اين قلعه از منظر معماري سازه، جالب است. در مرکز قلعه يک عمارت کلاه فرنگي قرار داشته کـه سقـف آن فـرو ريخته و تنـهـا بعـضـي از قسمـت هـاي آن امـروزه

مشخص است. از طبقـه بالاي ايـن عمـارت که کوچکتر از بناي زيرين ساخته شده تنها يک اتاق4×3 متر مربع شکلي وجود دارد که از گچ و سنگ ساخته شده است و سقف آن طاق دار بوده است.روبروي اين عمارت يعني محوطه جـنوب آن يـک حـوض و چاه آب وجود داشته است. اين عمارت رو به جنوب ودر مرکز قلعه ساخته شده است اين قلعه داراي 4 برج در چهار جهت قلعه و يک بـرج بـزرگ در وسط محـوطـه قلـعـه بوده است. از اين 5 برج، امروزه تنها آثاري از 2بـرج آن به صـورت نيـمه تخريب باقي مانده است. علاوه بر ايـن داراي شش حيـاط داخلي بوده است دو اصطبـل نـيـز در بيرون قلعه قرار داشته است.بر اساس روايت هاي موجود حدودا 150 خدمه و تفنگدار تحـت سرپرستي خان خدمت مي کرده اند تفنگداران تحـت فرماندهي خان قلـعـه نشين امنيت قلعه وديگر قلاع منطقه را در برابر شـورش هـاي احتـمالي بر عهده داشته اند. امادرخود قلعه بيش از 12 تفنگدار حضور نداشته است.بر اين افراد مي بايست خدمتکاران را نيز افزود.حقوق و مواجب اين افرادتوسط خان و بيشتر از طريق ماليات هايي که درفصول مختلف ازمردم اخذ مي شده است پرداخت مي شده است.

علت اينکه قلعه مزبور به قلعه سفيد شهـرت يافـته به ايـن خـاطـر است کـه براي اولين بار در منطـقـه بـراي نماي ساختمان قلعه ازگچ استفاده کرده اند گچ کاري نماي ظاهري ساختمان در آن زمان، به علت گراني و کمبود آن در منطقه رايج نبوده است.

 

      

نظرات

🔄