نسخه آزمایشی

گرمابه نخست‌ سمنان‌

گرمابه نخست‌ سمنان‌

حمام‌ نخست‌ در ابتداي‌ بازار عمومي‌ و در كنار خيابان‌ شهداي‌ سمنان‌ قرار دارد. اين‌ حمام‌از سه‌ بخش‌ سرينه‌، گرمخانه‌ و خزانه‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. سر در اوليه‌ حمام‌، كاشيكاري‌ شده‌ و كتيبه‌اي‌ از كاشي‌قرمز دارد كه‌ عبارت‌ زير بر آن‌ نوشته‌ شده ‌است‌: «گرمخانه‌ نخست‌ سنه‌ ۱۳۴۹ ه.ق‌»

 

 

نظرات

🔄