نسخه آزمایشی

تغییر خط مسیر انتقال گاز زابل برای حفظ محوطه‌های باستانی

تغییر خط مسیر انتقال گاز زابل برای حفظ محوطه‌های باستانی

اطلاعات گردشگری

براساس پروژه بررسی باستان شناسی در مسیر خط انتقال گاز سه راهی دشتک به زابل که به شناسایی ۳۸ محوطه و تپه باستانی منجر شد مسیر لوله گاز در مواردی که در محدوده آثار باستانی قرارداشت، تغییریافت.

مجتبی سعادتیان سرپرست هیئت باستان شناسی گفت: بررسی باستان شناسی در مسیر خط انتقال گاز دشتک به زابل با مجوز پژوهشگاه به انجام رسید و در طی فعالیت میدانی در یک دوره ۲۵ روزه تیمی متشکل از ۱۰ باستان شناس، مسیری به طول ۱۱۰ کیلومتر را به صورت گام به گام و منظم پیمایش کردند.

هیئت باستان شناسی در این مدت تمامی عوارض مصنوع واقع در این محدوده را نیز مورد بررسی و شناسایی قرار داد.

طی این بررسی در محدوده‌ای به عرض حدود ۲۰۰ متر، تعداد ۳۸ محوطه و تپه باستانی شناسایی شد که قدیم ترین آثار این محدوده متعلق به هزاره سوم ق. م. بوده و تعدادی از محوطه‌ها نیز به دوره‌های تاریخی و اسلامی تعلق دارد.

با توجه به دامنه پراکندگی مواد فرهنگی بر روی سطح و پیرامون محوطه‌های باستانی، مسیر در نظر گرفته شده جهت قرار دادن لوله گاز در مواردی که در محدوده آثار باستانی قرار داشت، تغییر پیدا کرده است تا هیچ گونه آسیبی متوجه آثار باستانی موجود در این پهنه نشود./مهر

نظرات

🔄