نسخه آزمایشی

شناسایی معماری دست‌کند شهر کوهپایه

شناسایی معماری دست‌کند شهر کوهپایه

پژوهشی نو در مجموعه آثار دست‌کند محوطه باستانی قلعه‌جوق همدان و معرفی و شناسایی معماری دست‌کند شهر کوهپایه (استان اصفهان) دو مقاله‌ای بود که در سومین نشست دومین روز برگزاری همایش بین‌المللی دست‌کند مطرح شد.

  مصطفی رضایی در این نشست به بیان گوشه ای از  پژوهشی نو در مجموعه آثار دستکند محوطه باستانی قلعه جوق همدان پرداخت.

او گفت: «مجموعه آثار دست کند حوطه باستانی قلعه جوق فامنین همدان از جمله آثار منحصر به فردی است که در منطقه ای بکر و در میانه دره ای وسیع و حاصلخیز واقع شده است.»

او با بیان اینکه آثار و مواد فرهنگی موجود در جای جای این محوطه طیفی از دوره پیش از تاریخ تا قرون میانه اسلامی را دربر می گیرد تصریح کرد: «پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تطبیقی – تحلیلی به تبیین وضعیت مجموعه آثار دست کند قلعه جوق پرداخته است.»

این پژوهشگر افزود: «شیوه پژوهش در این مقاله با دو صورت معمول در تحقیقات باستان شناسی یعنی مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام گرفته است.»

او گفت: «با توجه به تطبیق آثار دست کند قلعه جوق با نمونه های مشابه و همچنین کتیبه هلوی موجود در قسمت فوقانی ورودی یکی از فضاهای دست کند این مجموعه را میتوان متعلق به دوره ساسانی با کارکرد آیینی و تدفینی دانست.»

در ادامه نشست نیز مقاله معرفی و شناسایی معماری دستکند شهر کوهپایه (استان اصفهان ) توسط معصومه طاهری دهکردی ارایه شد.

او با بیان اینکه مجموعه معماری دست کند زیر زمینی کوهپایه در 70کیلومتری شرق اصفهان واقع شده افزود : این مجموعه در زیر بافت مسکونی در زیر بافت مسکونی بخش مرکزی شهر کوهپایه است و شامل بقایایی از فضاهای معماری دست کند زیر زمینی با پوشش های قوسی و پلان مستطیل در یک بستر شنی بصورت طبقاتی در عمق 4تا 6متری از سطح زمین است .

وی گفت :با توجه به داده های بدست آمده می توان تاریخ گذاری این مجموعه را به دوره ساسانی نسبت داد که در دوران اسلامی نیز همچنان مورد استفاده بوده است .

به گفته این پژوهشگر ، این احتمال وجود دارد که آثار مورد بحث در دوره ساسانی جنبه آیینی داشته و در دوره های مختلف اسلامی به عنوان پناهگاه یا مخفیگاه مورد استفاده قرار می گرفته است.

نظرات

🔄