نسخه آزمایشی

کاوش‌های باستان‌شناختی شهر بلقیس پایان یافت

کاوش‌های باستان‌شناختی شهر بلقیس پایان یافت

علیرضا نجفی مدیر پایگاه ملی شهر تاریخی بلقیس امروز یکشنبه 8 مرداد با اعلام این خبر اظهار کرد: «فصل نهم کاوش شهر تاریخی بلقیس از اواخر اردیبهشت ماه آغاز تا اوایل تیرماه سال امسال به مدت 40روز با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی در دو بخش داخل ارگ و شارستان انجام شد.»

 او افزود: «این کاوش ها در داخل ارگ باهدف شناخت و آگاهی از ساختارمعماري داخل ارگ و فضاهاي موجود در آن، فراهم کردن بستري براي حفاظت و مرمت اضطراري و تکمیلی در داخل ارگ و درمحدوده شارستان با تاکید بر تپه منار با هدف مشخص کردن کاربري وتکمیل ساختار بناي احتمالی مسجد یا مدرسه که بخش هایی از آن در فصول گذشته با کاوش هاي باستان -شناختی نمایان شده بود انجام شد.»

نجفی گفت: «از مهم ترین یافته هاي شارستان در بخش معروف به تپه منار می‌توان به تعداد حجره با مصالح آجر و گچ در پیرامون حیاط مرکزي و یک بناي چهار ضلعی به ابعاد 8 × 8 متر با دیواري به ضخامت 60 / 1 سانتی‌متر که احتمالاً در بالاي آن گنبد قرار داشته، می باشد که در فصول قبل بخشهایی ازساختار این بنا شامل ایوان، راهرو مزین به گچبري ،و تعدادي حجره در کاوش هاي باستان شناسی کشف شده بود.»

 نجفی افزود: «یافته هاي باستان شناختی در این بخش بیانگر آن است که احتمال دارد این ساختار باحمله مغولان تخریب و پس از آن تغییر کاربري داده شده و به یک فضاي صنعتی (کوره هاي آهنگري و ساخت سفال) تبدیل شده و تا ابتداي حکومت سربداران این روند ادامه داشته است.»

مدیر ملی پایگاه شهر تاریخی بلقیس مهم ترین کشفیات در داخل ارگ در این کاوش را تعدادي اتاق با ساختار پی سنگی و دیوارچینه اي که ادامه ساختارهایی که درفصول قبل کشف شده بود ذکر و تصریح کرد: «بخش اعظم این ساختار در طی حفاري غیر مجاز تخریب شده است.»

نجفی از دیگر یافته هاي مهم این کاوش در داخل ارگ پس از تخریب هاي حفاري هاي غیرمجاز و ساخت سازهاي دوره هاي متعدد که در آن صورت گرفته وباقی مانده را ساختارآبرسانی شامل یک حوض هشت ضلعی و یک حوض چهارضلعی با یک آبراهه آجري در داخل حیاط مرکزي ذکرکرد . وي افزود:«هنر سفالگري، شیشه گري، فلزکاري و گچبري که قطعه هایی ازآن درکاوش به دست آمده از دیگر یافته ها در زمینه صنعت ، هنر و حرفه دراین شهر تاریخی است.»

شهر کهن اسفراین معروف به شهر بلقیس به عنوان دومین بناي عظیم خشتی و گلی ایران پس از ارگ بم است که در فاصله سه کیلومتري جنوب غربی شهر کنونی اسفراین قرار دارد.

نظرات

🔄