نسخه آزمایشی

آباژورهای عاجی کاخ‌موزه ملت مرمت شدند

آباژورهای عاجی کاخ‌موزه ملت مرمت شدند

این سه اثر به ارتفاع 23 سانتیمتر  و قطر 10/5 سانتیمتر بوده و دارای نقوش حیوانی، گیاهی و اساطیری  داستانی هستند.

 آسیب‌های وارده بر این مجموعه از آثار شامل تنش‌های حاصل از تغییرات نامتعارف دما و خصوصاً رطوبت که منجر به شوک‌های فیزیکی ساختاری شده (از جمله ترک‌هایی در مقطع دوایری در مسیر قطری و شکستگی حاصل از حرکت تسریعی ترک‌ها و در نهایت از هم گسستگی کامل اتصالی)، بعضاً کمبود، دوده و چرکی، آثار لک‌های حاصل از برچسب‌های نادرست اموالی که در گذشته استفاده شده است، فواصل بین ترک‌ها وتغییر فرم است.

مطالعات و عملیات حفاظت و مرمت انجام شده بر این آثار نیز شامل مطالعات FTIR ، مطالعات ریخت‌شناسی میکروسکوپی، مطالعات آسیب‌شناسی، میکروسکوپی، پاکسازی و جرم زدایی تر و خشک، برداشتن بر چسب‌ها و پاک‌سازی لک‌های حاصل از آن، وصالی، اجرای بست ساپورت کنترل ترک‌ها، بازسازی بخش کمبود  همراه با تدابیر امور حفاظت پیگیرانه در نگهداری در محیط مخزنی جهت ممانعت از شروع آسیب مجدد است.

مجموعه سعدآباد دارای بیش از 18 بنای تاریخی و هزاران قلم اموال موزه‌ای و تاریخی ارزشمند است که به صورت مستمر نیاز به پایش دوره‌ای و آسیب‌شناسی، فن‌شناسی، حفاظت و مرمت دارند.

نظرات

🔄